İşyeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te belirlenen aşağıda listelenmiş görevlerin işyeri hekimlerince yerine getirilmesi;

 • İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • Yıllık iş sağlığı ve güvenliği çalışma ve eğitim planlarının ve yıllık değerlendirme raporunun iş güvenliği uzmanı ile oluşturulması
 • İş güvenliği kurulun kurulması, işletilmesi ve bu kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi
 • İşe giriş muayenelerinin ve periyodik muayenelerin takip edilmesi
 • Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak
 • Çalışan ve yöneticilere dair iş sağlığı temel ve detay eğitimlerinin verilmesi
 • Risk analizi ekibi oluşturarak risk analizlerinin yapılması, risk analizi eğitimlerinin verilmesi
 • Onaylı defter(iş güvenliği tespit ve öneri defteri)’in düzenli olarak tutulması
 • Çalışanlara yönelik gerekli kişisel koruyucu ekipman seçimi, kullandırılması ve takibi
 • İç ortam ve çevre ölçümlerinin takibi
 • İlkyardım eğitimlerinin takibi
 • İşyerlerinde Saha Gözetimi ve Kontrolü
 • Yasal Mevzuatın Takibi ve Bilgilendirilmesi
 • Meslek Hastalıklarının Takibi
 • Yapılan işe ve çalışma esasına uygun gerekli talimat, form ve prosedürlerinin oluşturulması